Do 2020 r. Indonezja stabilnie rozwijała się w tempie ok. 5% PKB rocznie. Kryzys gospodarczy związany z pandemią Covid-19 dotknął Indonezję w sposób nieco mniejszy niż inne gospodarki Asean (spadek o 2,1% w 2020 r., następnie wzrost o 3,69% w 2021 r.). Wg prognozy Ministerstwo Finansów RI z marca br. wzrost gospodarczy Indonezji w 2022 r. wyniesie 5,5%.

Wg. założeń strategii „Indonezja 2045”, długoterminowy wzrostu gospodarczy powinien oscylować na poziomie m.in. 6-7%. Ten poziom wzrostu był nieosiągalny w trakcie pandemii, ale jest on zagrożony przez ukierunkowanie polityki handlowej na ograniczenie importu, a także nastawienie na ochronę własnego rynku poprzez tworzenie barier pozataryfowych. Zauważyć należy, iż rządu RI podejmuje w ostatnim czasie działanie mające poprawić klimat inwestycyjny i pobudzić handel międzynarodowy m.in. przyspieszenie prac nad umową handlową CEPA z UE oraz uchwalenie kompleksowej specustawy „Omnibus Law for Job Creation”.

Jednym z rozwiązań zmierzających do poprawy sytuacji gospodarczej było podniesienie wydatków na infrastrukturę w granicach dopuszczalnego deficytu w wysokości 3% PKB Ulepszona infrastruktura spowoduje zmniejszone koszty logistyczne i spadek cen, pozytywnie wpływając na wzrost gospodarczy i ułatwienia dostępu do rynku. Jednak w celu dalszego utrzymania wzrostu, Indonezja będzie musiała podjąć reformy strukturalne oraz usprawnić m.in. edukację.

Infrastruktura

Prezydent Jokowi w 2015 roku zainaugurował pięcioletni plan rozwoju infrastruktury: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) o wartości 450 mld USD. Projekty w ramach perspektywy 2015–19 obejmowały poprawę funkcjonowania i przebudowę 24 portów, modernizację 15 lotnisk oraz budowę 2650 km nowych dróg, poprawę jakości 46 770 km istniejących szos, stworzenie lub reorganizację sieci transportu publicznego w ponad 50 miastach, budowa 33 tam wodnych i 30 elektrowni wodnych. Wartym odnotowania jest również ogłoszony w 2019 program rozwoju transportu kolejowego (największy projekt kolejowy RI od 1945 r). Zgodnie z planem powstanie 3200 km torów kolejowych, na Jawie, Sumatrze, Kalimantanie i Sulawesi. Między Dżakartą a Bandungiem powstaje kolej szybkich prędkości, w Dżakarcie i Palembang system szybkiego transportu miejskiego i tranzytowego: MRT i LRT.

Gigantycznym projektem infrastrukturalnym ma być budowa nowej stolicy Nusantara w prowincji Kalimantan Wschodni. Szacowany koszt projektu to 32 mld USD, z czego 80% ma pochodzić ze środków prywatnych (krajowych i międzynarodowych). Zgodnie z planem, pierwsze relokacje instytucji centralnych mają rozpocząć się w 2024 r. Cały proces przenoszenia stolicy ma trwać 20 lat. Obecnie prace są wciąż na etapie planowania.

Handel

Wg oceny rządu Indonezja przekształca się w kraj, który produkuje i sprzedaje zaawansowane technologicznie produkty przemysłowe. Cztery z pięciu głównych indonezyjskich pozycji eksportowych poza ropą naftową i gazem w 2021 r. stanowiły towary przemysłowe i przemysł zaawansowanych technologii, tj. surowy olej palmowy (CPO) i jego pochodne (32,83 mld USD); stal (20,95 mld USD); produkty elektryczne i elektroniczne (11,80 mld USD) oraz pojazdy silnikowe i ich części zamienne (8,64 mld USD).

W 2020 roku indonezyjski eksport osiągnął rekordowe 231,54 miliardów USD. Import wyniósł 196,2 mld USD, co skutkuje pozytywnym bilansem w wysokości 35,34 mld USD, największym od 2007 r.

Głównymi przedmiotami eksportu Indonezji są brykiety węglowe, olej palmowy, gaz ziemny, kauczuk, ropa naftowa. Głównymi importowanymi towarami są rafinowana i nierafinowana ropa naftowa, telefony, części samochodowe oraz gaz ziemny.

W 2020 r. Indonezja sprowadziła z UE towary i usługi warte 12,5 mld EUR, zaś eksportuje do UE równowartość 15,6 mld EUR.

UE jest obecnie największym inwestorem w Indonezji. Jednocześnie jednak Indonezja jest zaledwie 30. największym partnerem UE — w regionie wyprzedzają ją Singapur, Malezja, Wietnam, Tajlandia. Europejskie inwestycje ograniczone są przez restrykcyjne indonezyjskie ustawodawstwo i uciążliwą biurokrację. Dwustronną współpracę ma przyspieszyć negocjowana obecnie wszechstronna umowa handlowa UE-Indonezja (CEPA). Pomimo sporów pomiędzy Indonezją a UE o biopaliwa z oleju palmowego, negocjacje ambitnej umowy posuwają się do przodu. Osiągnięcie porozumienia w 2022 r. pozostaje realne.

Pozostałymi najważniejszymi partnerami handlowymi Indonezji są Chiny, Singapur, Japonia, USA i Indie. Systematycznie wzrasta handel wewnątrz Asean.

W roku 2022, podobnie jak w latach poprzednich, Indonezja zamierza kłaść duży nacisk na wynegocjowanie i podpisanie nowych umów handlowych. W 2019-2022 r. wynegocjowano umowy z Australią, Płd. Koreą, ZEA oraz EFTA, oraz uaktualniono umowę z Japonią. W 2022 r, oprócz wspomnianych rozmów o partnerstwie handlowym CEPA z UE (o ile nie zagrozi im kryzys wokół oleju palmowego, mechanizmu CBAM lub strategii leśnej UE), będą również negocjowane umowy także z Marokiem i Turcją. Indonezja jest ponadto członkiem regionalnego azjatyckiego porozumienia RCEP, które nadal nie weszło w życie.

Unia Europejska postrzega siebie jako strategicznego partnera handlowego i inwestycyjnego Indonezji. Wspólnota zastąpiła ChRL na pozycji największego rynku eksportowego. Co więcej, UE jest największym (wyłączając przemysł petrochemiczny) partnerem handlowym, z którym Indonezja utrzymuje dodatni bilans w zakresie towarów.

Bezrobocie i struktura zatrudnienia

Według danych indonezyjskich, bezrobocie wynosi 4,11% (2020 r.).

Płaca minimalna w Indonezji różni się w zależności od prowincji. W 2022 r. wynosi od 1.813.011 IDR tj. 126 USD (Jawa Środkowa) do 4.552.724 IDR tj. 310 USD (Dżakarta).

Więcej informacji tutaj.

Podsumowanie

Gospodarka kraju w ciągu kilku lat przed pandemią rozwijała się w tempie 5% rocznie. Ekonomiczne skutki pandemii dotknęły Indonezję w mniejszym stopniu niż inne kraje ASEAN, zarówno w zakresie spadku PKB jak i wysokości deficytu budżetowego (który wyniósł w 2021 r. 4,65% W 2022 r. nie powinien on przekroczyć 4,85% PKB a w 2023 r. 3% PKB). Indonezja posiada dobrą, jak na standardy regionu, sytuację finansową, w dużej mierze dzięki sprawnemu zarządzaniu przez minister finansów Sri M. Indrawati. Głównym motorem wzrostu są państwowe inwestycje w infrastrukturę (drogową, kolejową, porty i lotniska) oraz polepszenie wydajności pracy związane z cyfryzacją gospodarki. Zagrożeniem na 2022 r. oprócz kolejnych fal pandemii, jest możliwe podniesienie stóp procentowych w USA oraz pogłębienie się wojny handlowej pomiędzy USA a Chinami. Przyspieszenie wzrostu gospodarczego do 7%, co było marzeniem prezydenta Widodo, wymagałoby pogłębionych reform fiskalnych, a zwłaszcza zagwarantowania skutecznego poboru podatków przy jednoczesnych lepszym wydatkowaniu środków z budżetu, w tym eliminacji lub ograniczeniu dopłat paliwowych. Takie decyzje byłyby jednak niepopularne. Równie ważne będzie wprowadzenie dalszych uproszczeń w prowadzeniu biznesu i inwestycji zagranicznych.

Rynek indonezyjski wciąż potrzebuje zwiększonego napływu kapitału. Niestety Indonezja ze swoimi brakami infrastruktury, powszechną korupcją (96. miejsce w rankingu „Corruption Perception Index” w 2021 r.), brakiem transparentności obowiązujących przepisów, niestałością decyzyjną oraz rozbudowaną biurokracją zajmuje odległe miejsce na liście krajów otwartych dla inwestorów. W rankingu „Doing Business 2019” Indonezja utrzymała swoją pozycję i została sklasyfikowana na 73 msc. na 190 państw. (Ta niska pozycja stanowi i tak wyraźną poprawę w stosunku do lat poprzednich. Obecnie ranking ten nie jest już prowadzony). Indonezja otrzymała niskie noty zwłaszcza w kategorii egzekucji umów, rejestracji firmy oraz uzyskiwaniu pozwolenia budowlanego. Dodatkowo sytuację komplikuje niespójna polityka gospodarcza i wciąż nasilające się bariery pozataryfowe.

Istnieją ponadto silne tendencje nacjonalistyczne i polityka protekcjonistyczna zmierzającą do ochrony przedsiębiorstw krajowych.

Problemem pozostaje również niska ściągalność podatków (pobór podatków wobec PKB to ok 10%, podczas gdy w Polsce – ok. 33%). Utrzymują się także wysokie nierówności społeczne, przekładające się na nierówności w kapitale ludzkim. Zgodnie z raportem Global Wealth Report, 70% bogactwa, jakie posiada Indonezja, jest w rękach 10% obywateli.

Z drugiej strony Indonezja może korzystać z „bonusu demograficznego” w związku z dużą liczbą młodych ludzi w wieku produkcyjnym. Motorem gospodarki jest bardzo szybko rosnąca klasa średnia, licząca co najmniej 52 mln osób.

anavar steroids steroids for sinus infection barry bonds steroids what is steroids steroids pills conor mcgregor steroids steroids for muscle growth how long do steroids stay in your system chris hemsworth steroids do steroids make you gain weight natural steroids